خروس شامو زيبا متعلق به مجموعه يكي از دوستان

Please like this post

#shamo #خرو…

خروس شامو زيبا متعلق به مجموعه يكي از دوستان❤️

Please like this post🌹

Source