مهم نیست که چه تعداد اشتباه مرتکب شوید و چه اندازه سرعت شما کند باشد ، همچنان از…

مهم نیست که چه تعداد اشتباه مرتکب شوید و چه اندازه سرعت شما کند باشد ، همچنان از افرادی که تلاش نمی کنند بسیار جلوتر هستید. -آنتونی رابینز

No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn’t trying. -Anthony Robbins

Source